Eesti Vanatehnika Klubi MTÜ (EVK) põhikiri

Eesti erinevate vanatehnikaklubide avalikud teated
Vasta
Sõnum
Autor
Autorestauraator
VVK liige
Postitusi: 2979
Liitunud: 01 Märts L, 2008 00:00
Asukoht: Tallinn, Merivälja
Kontakt:

Eesti Vanatehnika Klubi MTÜ (EVK) põhikiri

#1 Postitus Postitas Autorestauraator »I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing (edaspidi MTÜ) on vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev organisatsioon.
1.2. MTÜ ametlikuks nimetuseks on: Eesti Vanatehnika Klubi.
1.3. MTÜ asukohaks on Eesti Vabariik, MTÜ kontaktaadress on Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Kooli tn 14-3, 87701.
1.4. MTÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.5. MTÜ on iseseisev juriidiline isik, tal on oma pangaarve ja pitsat.
1.6. MTÜl on oma sümboolika mille kinnitab üldkoosolek ja mille kasutamise kord fikseeritakse kodukorras.
1.7. MTÜ teeb koostööd riigi-, spordi- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, teiste organisatsioonide ja klubidega, samuti muude MTÜ tegevusest huvitatud ettevõtete ja organisatsioonidega.
1.8. MTÜ lähtub oma tegevuse korraldamisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
1.9. MTÜ põhikirja võib muuta või täiendada üksnes üldkoosoleku otsusega.

II MTÜ EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD
2.1. MTÜ eesmärgiks on ühendada Eesti vanatehnikahuvilisi inimesi ja edendada üldist vanatehnikakultuuri Eestis.
2.2. MTÜ tegevuse põhisuunad on:
a) vanatehnikahuvilistele virtuaalse suhtluskeskkonna loomine internetis;
b) vanatehnikaalase informatsiooni (s.h artiklid, kirjeldused, fotod jm) kogumine, haldmine ja kättesaadavaks tegemine;
c) vanatehnikaürituste korraldamine;
d) vanatehnika säililitamise ja taastamise toetamine läbi klubilise tegevuse;
e) inimeste teadlikkuse suurendamine vanatehnikast;
f) vanatehnikahuviliste õiguste ja huvide kaitse ning esindamine s.h. osalemine seadusloomes;
g) muud vanatehnikaga seotud tegevused, millised kinnitab MTÜ üldkoosolek.

2.3. Oma eesmärkide saavutamiseks MTÜ algatab, viib läbi ja propageerib ühisprojekte; teeb koostööd teiste organisatsioonide-ja klubidega nii Eestis kui välisriikides; avalik- ja eraõiguslike isikutega Eestis ja mujal regioonides; arendab võimaluse korral ning vajadusel majandustegevust sel määral, kui see on vajalik MTÜ põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja materiaalsete programmide realiseerimiseks.
2.4. MTÜl on õigus rentida ning omandada kinnis- ja vallasvara Eesti Vabariigi seadustes ette nähtud tingimustel.
2.5. MTÜl on õigus sõlmida Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste ja üksikisikutega kõiki vajalikke lepinguid, mis seonduvad MTÜ eesmärkide saavutamisega ja tegevuse põhisuundade täitmisega.
2.6. MTÜl on õigus moodustada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks esindusi ja fonde.
2.7. MTÜl on õigus avada ja sulgeda arveldus-, jooksvaid- ja erikontosid Pankades.

III MTÜ LIIKMESKOND, LIIKMEKS ASTUMISE, LAHKUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD
3.1. MTÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
3.2. MTÜ liikmeks kandideerimine toimub vastavalt MTÜs kehtestatud kodukorrale.
3.3. MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab MTÜ juhatus vastavalt MTÜ kodukorrale.
3.4. MTÜ liikmeskonnast võib vabatahtlikult välja astuda, informeerides sellest MTÜ juhatust.
3.5. MTÜ liikmeskonnast võidakse välja arvata liige, kes rikub MTÜ põhikirja või kodukorda, takistab MTÜ eesmärkide saavutamist või ei täida MTÜ juhtorganite otsuseid.
3.5.1. MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ üldkoosolek, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekul osalenutest.
3.6. MTÜst välja arvatu või välja astunu kaotab kõik MTÜ liikme õigused ja ta peab tagastama kogu tema käsutuses oleva MTÜ vara.

IV MTÜ LIIKME ÕIGUSED
4.1. MTÜ liikmetel on õigus:
4.1.1. esitada MTÜ liikmete hulgast esindajaid MTÜ juhtorganitesse, olla ise valitud ja võtta osa MTÜ teiste organite moodustamisest;
4.1.2. esitada MTÜ organitele ettepanekuid ja arupärimisi;
4.1.3. osaleda MTÜ poolt korraldatavatel üritustel ja tegevustes;
4.1.4. kasutada MTÜ sümboolikat vastavalt kodukorrale;
4.1.5. osaleda üldkoosolekul nii sõna- kui hääleõigusega.

V MTÜ LIIKME KOHUSTUSED
5.1. MTÜ liikmed on kohustatud:
5.1.1. tunnustama ja täitma MTÜ põhikirja ning järgima MTÜs kehtestatud kodukorda;
5.1.2. hoidma MTÜ mainet ja järgima häid tavasid;
5.1.3. aktiivselt osalema MTÜ tegevuses;
5.1.4. hoidma heaperemehelikult tema valduses olevat MTÜ vara.

VI AUTORIÕIGUSED
6.1. MTÜ Interneti kodulehele lisatud teostele ja muudele intellektuaalse tegevuse tulemustele kohaldatakse Autoriõiguse seaduses sätestatut.
6.2. Foorumisse tehtud postitused ei ole iseseisvad teosed autoriõiguse seaduse mõttes ja postituse teinud isikul ei teki autoriõigusi tema poolt tehtud postitustele.
6.3. Foorumisse erinevate isikute poolt tehtud postitused võivad sisaldada autoriõiguste objektiks olevaid teoseid.
6.4.1. Isik, postitades foorumisse eelmises punktis nimetatud teost sisaldava postituse, annab sellega MTÜle tähtajatu loa (lihtlitsents) oma teose kasutamiseks MTÜ põhikirjaliseks tegevuseks.
6.4.2. Eelmises alapunktis nimetatud loa andmise eest ei maksta isikule tasu.
6.5. Punktis 6.4 sätestatut kohaldatakse ka kõigile galeriisse lisatud fotodele ning muude kodulehe komponentidega seoses olevatele materjalidele.
6.6. Kui isik astub või arvatakse liikmeskonnast välja, puudub tal õigus eemaldada tema poolt foorumisse ja galeriisse lisatud pilte ja muid materjale, välja arvatud juhul kui seda pooldab MTÜ üldkoosolek/juhatus.
6.6.1 Isikul ei teki õigust nõuda hüvitist tema poolt MTÜ liikmeks olemise ajal MTÜ Interneti koduleheküljele lisatud materjalide ja piltide eest.
6.6.2. Punktis 6.4.1 nimetatud litsents ei kaota kehtivust isiku MTÜ liikmete hulgast välja arvamise korral.

VII MTÜ JUHTIMINE
7.1. MTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekust tuleb informeerida MTÜ liikmeid e-maili ning foorumi teel vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist.
7.2. MTÜ erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt siis, kui seda taotleb vähemalt 1/10 (üks kümnendik) MTÜ liikmetest.
7.3. MTÜ üldkoosoleku otsused on õiguspädevad, kui kohal on vähemalt 50% MTÜ liikmetest.
7.3.1. Juhul, kui üldkoosolekule ilmub vähem kui 50% MTÜ liikmetest, määrab juhatus uue üldkoosoleku aja ja teatab sellest e-maili ning foorumi teel kõigile MTÜ liikmetele.
7.3.2. Teistkordse MTÜ üldkoosoleku toimumise kuupäev ei tohi olla varasem kui 7 päeva alates selle väljakuulutamisest.
7.3.3. Teistkordne MTÜ üldkoosolek on õiguspädev võtma vastu otsuseid olenemata sellel osalevate MTÜ liikmete arvust.
7.4. MTÜ üldkoosolek võidakse korraldada internetikeskkonnas selleks eraldi loodavas rakenduses.
7.5. MTÜ põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalevatest liikmetest. MTÜ eesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete poolthääl. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisega.
7.6. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

7.7. Üldkoosolek:
7.7.1. valib lahtisel hääletamisel enda seast kuni kolmeks aastaks juhatuse;
7.7.2. teeb muudatusi MTÜ põhikirjas, kinnitab põhikirja;
7.7.3. lõpetab MTÜ tegevuse;
7.7.4. MTÜ üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes MTÜ tegevust puudutavates küsimustes;
7.7.5. MTÜ üldkoosolek otsustab MTÜ tegevuse põhisuundade rakendamise vormid ning eesmärkide saavutamise vahendid.
7.8. MTÜd esindab ja tema igapäevast tööd juhib põhikirja alusel juhatus.
7.9. Juhatusse kuulub minimaalselt üks liige.
7.9.1. Juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek.
7.10 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

7.11. Juhatus:
7.11.1. juhib MTÜ igapäevast tegevust ja võtab vastu otsuseid, mis ei kuulu MTÜ üldkoosoleku ainupädevusse;
7.11.2. valib enda seast üheks aastaks juhatuse esimehe;
7.11.3. tagab üldkoosoleku otsuste täitmise;
7.11.4. sõlmib ja lõpetab lepinguid, sealhulgas töölepinguid MTÜ töötajatega;
7.11.5. käsutab MTÜ vara ja vahendeid;
7.11.6. haldab interaktiivset suhtluskeskkonda (foorumit) ja kõiki selle rakendusi;
7.11.7. avab pankades arveldus- ja muid kontosid;
7.11.8. annab käskkirju ja korraldusi;
7.11.9. arendab muud tegevust, mis on vajalik MTÜ põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
7.12. Juhatuse esimees esindab MTÜd kõikides õigustoimingutes.
7.13. Juhatuse liikme võib MTÜ üldkoosolek tagasi kutsuda, kui ta ei täida oma kohustusi või ei saa seda mingil mõjuval põhjusel teha. Sellisel juhul valitakse uus juhatuse liige.
7.14. Juhatus esitab kord aastas üldkoosolekule MTÜ tegevuskava ja oma tegevusaruande.

VIII MTÜ VARA JA FINANTS-MAJANDUSTEGEVUS
8.1. MTÜ varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:
8.1.2. annetustest, kingitustest ja sponsorsummadest;
8.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest;
8.1.4. varast, mille füüsiline või teine juriidiline isik võõrandab MTÜ kasuks;
8.1.5. varast, mille MTÜ soetab;
8.1.6. muust seaduslikust tulust ja varast.
8.2. MTÜ eraldatud riigieelarveliste vahendite kasutamine toimub riigieelarve seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud eesmärkidel.
8.3. MTÜ juhatus võib MTÜ kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata suuremate kui 10000 krooni tehingute puhul ainult MTÜ üldkoosoleku nõusolekul.
8.4. MTÜ vara kasutatakse: MTÜ töö korraldamiseks; lepinguliste tööde eest tasumiseks; MTÜga töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks; põhivahendite ja muu vara soetamiseks; muudel põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikel eesmärkidel.
8.5. MTÜ raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

IX REVISJON
9.1. MTÜ majandustegevuse ning vara seisundi kontrollimiseks nimetab MTÜ juhatus MTÜ liikmete seast ühe audiitori, milline kontrollib MTÜ dokumentatsiooni ning finants-majanduslikku tegevust.
9.1.2 Audiitor ei tohi samaaegselt kuuluda juhatuse liikmete hulka.
9.2. Revisjoni tehakse MTÜs mitte harvem kui üks kord aastas ning selle kohta esitatakse aruanne üldkoosolekul.

X ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
10.1. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
10.2. MTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
10.3. MTÜ likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Vasta

Mine “Klubide teated”