Eesti Vanatehnika Klubide Liit

Eesti erinevate vanatehnikaklubide avalikud teated
Vasta
Sõnum
Autor
Autorestauraator
VVK liige
Postitusi: 2979
Liitunud: 01 Märts L, 2008 00:00
Asukoht: Tallinn, Merivälja
Kontakt:

Eesti Vanatehnika Klubide Liit

#1 Postitus Postitas Autorestauraator »

Pilt
Eesti Vanatehnika Klubide Liitu kuuluvad vanatehnikahuvilisi ühendavad klubid.
Piirkondlikud ja temaatilised vanatehnikaklubid kujunesid 1976. aastal AUTOM-i juurde loodud klubi „Unic” lagunemisel 1990. aastate alguses.
Koostöö vorm on seltsing. Ühiselt hinnatakse vanasõidukiregistri väärilisi sõidukeid vt. http://www.unic.ee „Must number”.
Koos osaletakse ka vanatehnikapoliitika kujundamises ja seadusloomes.
Olulisematel valdkondadel on omad teadjamehed:
• seadusandlikud küsimused (Tiit Talts 5213692, Tiit.Talts@mail.ee )
• kultuuritöö, üritused ja üldised küsimused (Tõnu Piibur 5116265, Tonu.Piibur@mail.ee )
• muuseumi info (Heikki Perli 5016583, ekspertheikki@hot.ee )
• tehniline info ja vanatehnika registreerimine (Mati Kits 5525324, mati@rexer.ee)

Kodulehekülg: http://www.hot.ee/evtl/

Mittetulundusühingu Eesti Vanatehnika Klubide Liit
PÕHIKIRI

I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Vanatehnika Klubide Liit (edaspidi nimetatud EVKL) ühendab ja esindab Eesti Vabariigis mittetulundusühingutena tegutsevaid vanatehnika klubisid.
1.2. EVKL asukoht on Eesti Vabariik Tallinn, Lootuse pst 38.
1.3. EVKL tegevus rajaneb vabatahtlikkusel ja liikmete ühisel tegutsemisel, milles juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja üldtunnustatud rahvusvahelistest vanatehnika alastest põhimõtetest.
1.4. EVKL on eraõiguslik juriidiline isik.
1.5. EVKL on oma sümboolika, mille kinnitab üldkoosolek.
1.6. EVKL majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31.detsembril.

II EVKL eesmärgid ja tegevus
2.1. EVKL tegevuse eesmärgiks on ühiselt esindada Eesti Vabariigis mittetulundusühingutena tegutsevate vanatehnika klubide huvisid suhtlemisel valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ja teiste riigivõimu- ja valitsemisorganite, samuti avalik-õiguslike, eraõiguslike juriidiliste isikute, füüsiliste isikutega ning teiste koostööpartneritega.
2.2. EVKL tegevuse põhisuunad on:
2.2.1. vanatehnika klubide vahelise koostöö edendamine, sh vanatehnikaürituste toimumise aegade kooskõlastamine;
2.2.2. ühiste seisukohtade esindamine vanatehnikaga seonduva õigusloome kujundamisel;
2.2.3. suhtlemine rahvusvaheliste vanatehnikaorganisatsioonidega;
2.2.4. vanasõidukite tunnustamise alase tegevuse korraldamine ja selle alase arvestuse pidamine;
2.2.5. muude vanatehnikaalaste tegevuste arendamine, millised kinnitab EVKL-i üldkoosolek.

III EVKL liikmed, nende õigused ja kohustused
3.1. EVKL liikmeks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud ja tegutsev mittetulundusühing,
3.1.1. kelle põhieesmärgiks on ühendada hobikorras tegutsevaid vanatehnikahuvilisi,
3.1.2. kes tunnistab EVKL põhikirja,
3.1.3. kellel on liikmeid vähemalt 10 ja
3.1.4. kelle vastuvõtmist toetab vähemalt 2/3 EVKL senistest liikmetest.
3.2. EVKL liikmeks vastuvõtmine toimub üldkoosoleku otsusega kirjaliku avalduse põhjal.
Avaldus esitatakse juhatusele, üldkoosolek arutab vähemalt ühel korral aastas uute liikmete vastuvõtmise avaldusi.
3.3. EVKL liikmel on õigus igal ajal EVKL-st välja astuda, esitades juhatusele vastavasisulise avalduse. Omal soovil lahkunud või väljaheidetud liikmele sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus EVKL on lõppenud, ei ole õigusi EVKL varale ja ta peab tagastama kõik tema käsutuses oleva EVKL vara.
3.4. EVKL-st väljaarvamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel käesolevas põhikirjas sätestatud liikmete kohustuste mittetäitmisel ja/või põhikirjasätete täitmata jätmisel ja/või EVKL olulisel määral kahjustamise tõttu. Taotluse liikme EVKL-st väljaarvamise kohta võib esitada juhatus või EVKL-i liige.
3.5. Liikmelisust EVKL-s ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda.
3.6. EVKL liikmel on õigus:
3.6.1. osaleda EVKL liikmete üldkoosolekul;
3.6.2. esitada kandidaate EVKL-i juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.6.3. kasutada EVKL sümboolikat vastavalt üldkoosoleku kehtestatud nõuetele;
3.6.4. esitada EVKL juhtimisorganitele ettepanekuid ning arupärimisi EVKL tegevust puudutavates küsimustes;
3.6.5. EVKL-st välja astuda esitades juhatusele vastavasisulise avalduse.
3.7. EVKL-i liige on kohustatud:
3.7.1. järgima EVKL põhikirja;
3.7.2. täitma EVKL üldkoosoleku poolt vastu võetud otsuseid;
3.7.3. võtma aktiivselt osa EVKL tegevusest;
3.7.4. tasuma EVKL liikmemaksu kindlaksmääratud ajal ja suuruses;
3.7.5. oma käitumisega hoidma ja kaitsma EVKL head nime.

IV EVKL-i juhtimine
4.1. EVKL kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek, mis toimub vähemalt üks kord aastas. Juhatus teatab üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kõikidele EVKLliikmetele vähemalt seitse päeva ette.
4.2. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki EVKL tegevusega seotud küsimusi. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.2.1. EVKL põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;
4.2.2. EVKL juhatuse liikmete arvu määramine, juhatuse liikmete ja esimehe valimine, nende pädevuse ning ametiaja pikkuse kindlaksmääramine;
4.2.3. revidendi valimise otsustamine ja vajadusel valimine;
4.2.4. sisseastumis-ja liikmemaksude suuruse ning tasumise tähtaegade määramine;
4.2.5. EVKL tegevuskava, eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.6. EVKL ümberkorraldamise, eesmärgi muutmise otsustamine;
4.2.7. EVKL sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitamine;
4.2.8. EVKL liikme EVKL-st väljaarvamine;
4.2.9. EVKL likvideerimise otsustamine.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 liikmetest. Otsused langetatakse avaliku hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem kui 50% üldkoosolekul osalenud EVKL liikmetest. EVKL põhikirja muutmise või likvideerimise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud rohkem kui 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. EVKL tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 EVKL liikmete nõusolek.
4.4. Igal üldkoosolekul osaleval EVKL liikmel on üks hääl.
4.5. Juhatuse liikmeks määramiseks on vajalik tema nõusolek.
4.6. Kõik üldkoosolekul arutatud küsimused ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.7. Üldkoosolekute vahelisel ajal esindab EVKL ja juhib EVKL tegevust juhatus. Juhatuse liikmete minimaalne arv on kolm.

Juhatus:
4.7.1. juhib EVKL igapäevast tegevust ja võtab vastu otsuseid, mis ei kuulu EVKL üldkoosoleku ainupädevusse;
4.7.2. käsutab EVKL vara ja vahendeid;
4.7.3. korraldab EVKL raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele;
4.7.4. esitab kord aastas üldkoosolekule EVKL eelarve, tegevuskava ja tegevusaruande.
4.8. Juhatuse liikme võib EVKL üldkoosolek tagasi kutsuda, kui ta ei täida oma kohustusi või ei saa seda mõjuval põhjusel teha. Sellisel juhul valitakse uus juhatuse liige.
4.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekul osaleb rohkem kui 50% juhatuse liikmetest.
4.10. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
4.11. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada EVKL kõikide tehingute tegemisel, informeerides ja kooskõlastades selle eelnevalt teiste juhatuse liikmetega.

V EVKL vara ja vahendid
5.1. EVKL varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:
5.1.1. sisseastumis-ja liikmemaksudest;
5.1.2. sihtotstarbelistest eraldistest;
5.1.3. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ja kingitustest, sponsorsummadest;
5.1.4. varast, mille EVKL soetab;
5.1.5. varast, mille füüsiline või juriidiline isik võõrandab EVKL kasuks;
5.1.6. muust seaduslikust tulust ja varast.
5.2. EVKL vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. EVKL ei vastuta oma liikmete varaliste kohustuste eest, samuti ei vastuta EVKL liikmed EVKL varaliste kohustuste eest.
5.3. EVKL vara ja vahendite kasutamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks toimub vastavalt seadusandlusele ja käesolevale põhikirjale.

VI EVKL tegevuse lõpetamine
6.1. EVKL tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud korras.
6.2. EVKL lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Vastu võetud 17. septembril 2014 Türil.
Viimati muutis Autorestauraator, 01 Märts K, 2017 17:54, muudetud 4 korda kokku.

Autorestauraator
VVK liige
Postitusi: 2979
Liitunud: 01 Märts L, 2008 00:00
Asukoht: Tallinn, Merivälja
Kontakt:

#2 Postitus Postitas Autorestauraator »

Eesti Vanatehnika Klubide Liitu kuuluvad 21. jaanuari 2009 seisuga järgmised klubid:

Vanatehnikaklubi LEVATEK
Vanatehnika klubi MOBIIL
Vanatehnikaklubi Retrom
UNIC
Eesti Vanamootorrattaklubi UNIC-MOTO
Pärnumaa Vanatehnika Klubi
Virumaa UNIC klubi
Virtuaalne Vanatehnikaklubi
Viimati muutis Autorestauraator, 19 Jaanuar K, 2011 22:13, muudetud 1 kord kokku.
Terv. Märt Aarne
autorestauraator@gmail.com
Homepage: Autorestauraator

Varavamehaanik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 95
Liitunud: 10 September N, 2009 00:00
Asukoht: Kuusalu
Kontakt:

#3 Postitus Postitas Varavamehaanik »

Natuke ajaloost. 1976. aastaal loodi ärksamate vanateehnikahuviliste eestvedamisel AUTOM-i juurde klubi UNIC, mis paljudele seostub Valeri Kirsi nimega, sest oma entusiasmiga suutis ta vanatehnikat populariseerida oluliselt rohkem kui mistahes valdkondade harrastajad.
Unic ise aga jagunes piirkondlikeks ühinguteks ja margiklubideks, nende juhtimine toimus Tallinnast, Pikalt tänavalt. Pigem oli tegu kooskõlastamisega ja kokkuleppimisega, vahel tuli ka aru anda, sest AUTOM-i liini pidi tulev käsuliin nõudis oma.

Vanatehnika Klubide Liit sai loodud pinnasele, kus ühtne juhtimine oli olude sunnil lõppenud ja asutatud mitmeid piirkondlikke klubisid, endisest motosektsioonist oli saanud Unic-Moto. Koordineerimist oli tarvis ja loodigi klubide liit, et omavahel asju kooskõlastada.
Loomulikult võisid Tartu mehed Tallinna meestega edasi aasida ja Rakvere mehed kõiki takka kiita, kuid nende esmane huvi oli siiski kokku leppida.

Kõik liidu otsused võetakse vastu nõndamoodi, et kõik liidu liikmesklubid peavad olema ühisel seisukohal. Põhjus on selles, et üks vanatehnikahuviline võib olla korraga mitmes klubis ja ühe inimese hääl ei saa ähmastuda.

alopex
VVK liige
Postitusi: 447
Liitunud: 11 Märts T, 2008 00:00
Asukoht: Viljandi

#4 Postitus Postitas alopex »

Kogemata sattusin sellisele lehele http://www.hot.ee/evtl/
ja kohe meenus, et ka VVK on ka ju liige.
Millegipärast aga pole sellel lehel ühtegi viidet VVK kohta.
Minu arust võiks seal ju see VVk link ka olla?
Mida arvatakse?
Jaak Alesma (alopex)
projekt BMW-340

Varavamehaanik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 95
Liitunud: 10 September N, 2009 00:00
Asukoht: Kuusalu
Kontakt:

#5 Postitus Postitas Varavamehaanik »

Kahjuks ei suuda mäletada, kes selle lehe tegi ja kelle käes võiksid olla paroolid, selle sisu muutmiseks. Hot-i nimelised aadressid on tänapäeval ka veidi algelised, kasutagem häälekandjana pigem vanatehnika.ee-d.

raivo
VVK liige
Postitusi: 307
Liitunud: 09 Juuni E, 2008 00:00
Asukoht: Pärnu

Re: Eesti Vanatehnika Klubide Liit

#6 Postitus Postitas raivo »

EVKL üldkoosolek Kuusalus 4. märtsil 2017a.

Saabudes pakuti kõigepealt kohvi ja kehakinnitust.

Pilt

Külalistena osalesid Läti AAK-i esindajad Agris Smits ja ..... (teise mehe nime kahjuks ei mäleta.)

Pilt

Seekord pidasime koosolekut mitte päris tavapärases kohas.

Pilt

Koosoleku päevakorras oli mitmeid punkte, esimesena võeti ette kõige olulisem - juhatuse valimine.
Hääletmisele läksid kolm kanditaati:
Üllar Suvemaa
Tõnu Piibur
Tiit Talts
üks esitatud kanditaat taandas ennast enne hääletamist. Kõik liikmesklubid jõudsid ühisele seisukohale
ja esitatud kanditaadid osutusid valituks.

Päeva lõpetuseks toimus kahevärvilise Volga näidishindamine vanasõidukiks tunnustamiseks
Eesti ja Läti asjatundjate poolt.
Tulemuseks eestlaste EI ja lätlaste JAH.

Pilt

Pilt


Edukat ja huvitavat vanatehnika aastat kõigile.
Raivo

Vasta

Mine “Klubide teated”